2014 > every3point65 - Toronto

Sixty seven Cheetos (detail)
Sixty seven Cheetos (detail)
cellophane, stainless steel, plexi
2013